مأمون از دعوت امام هشتم (علیه السلام) به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب می کرد: